Keresés
Esemény naptár
Hónap léptetés
Letöltések

Hasznos információk


Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
- a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,
- kiegészítő támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalapcsökkenésből származó megtakarítás 75 %-áig.

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében. 

 

 

 

ETIKAI SZABÁLYZAT

BSE Palóc Farkasok UP. S. E.

 

 

A sportszervezet a Fair Play gondolatának, szellemiségének, egységes  arculatának    érdekében   alkotja   meg   az  Etikai     Szabályzatát.

 

I.   A sportszervezeti  vezetők kötelességei :

1.  A sportszervezet, hírnevének  védelme.

2. Kritikai észrevételek közlése, megfelelő szinteken és fórumokon.

3.  A sportszervezettel kapcsolatos médiákban tett nyilatkozatok mindig

               pozitív hangvételűek legyenek.

4.  Nyilvánosan negatív minősítést csak az Elnök, illetve az általa felhatalmazott személyek  tehetnek.

5.  Kötelessége  megakadályozni illegális vagy sportszerűtlen eszközök alkalmazását a saját csapatának játékosai edzői vagy más vezetői  stb. részéről. ( pl.: doppingot, vagy az edző olyan taktikai utasítását, amely az ellenfél kulcsjátékosának megsérülését célozza).

6. Adja meg a médiának a szükséges információkat, a személyiségi jogok keretein belül. Információk szigorúan ragaszkodjanak az igazsághoz és valósághoz.

II. A játékosok kötelezettségei :

1.  A sportszervezet igazolt játékosa (labdarúgó)amely versenyszerűen sportol  képzési díj fizetésére kötelezett,    melyet havonta – tárgyhó 15.napján  megfizet a sportszervezet által  meghatározott mértékű összegben. Pótbefizetés napja tárgyhó 20.-a. Amennyiben a megadott befizetési és pótbefizetési napok hétvégére esnek(szombat, vasárnap), abban az esetben a befizetési nap a hétvége előtti pénteki nap.

     Képzési díjak:      U7-9-11-13-14-15-17- 2.500.Ft/hónap

 A sportszervezet jogosult a képzési díjat a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével módosítani minden év január 1-jével.

2.  Az edzésen történő pontos megjelenés. E normák elvárják a játékostól, hogy minden erőfeszítést tegyen meg sportbeli – technikai, taktikai, erőnléti stb. – képességeinek fejlesztésére.

3.   A mérkőzés során tanúsítson maximális erő- és  teljesítménykifejtést, még akkor is ha csapata már elérte a kívánt eredményt (biztos győzelem, továbbjutás, stb.).

4.  Nyújtson pozitív példát a  játékostársaknak. A pályán kívüli magatartásával segítse elő a sportszervezet,  és a labdarúgás  megbecsülését.

5.  Az etikai normák megkívánják a játékostól a szabályok betartását  és a játék szelleméhez való alkalmazkodást. Megkívánják továbbá a siker és balsiker, győzelem és vereség sportszerű és túlzott érzelemnyilvánítás nélküli elfogadását.

6. A játékos mindenkor tanúsítson megbecsülést és tiszteletet az   ellenfél játékosai, vezetői iránt, tekintet nélkül a mérkőzés eredményére.

7.  Ne veszélyeztesse az ellenfél testi épségét, kerülje az erőszakot, durvaságot     és tettlegességet, segítsen a sérült ellenfélnek.

8.  Fontos, a játékvezető döntéseinek tiltakozás nélküli elfogadása.

9.  Kövesse az edző és a csapatvezetők utasításait, feltéve, hogy ezek  nem mondanak ellent ezen etikai szabályzat szellemének.

10. A játékos tegyen meg mindent annak érdekében, hogy   magatartása és teljesítménye a közönség számára vonzó legyen.

11. Megőrzi a sportszervezet és tagjai jó hírnevét a szakmai és a magánéletben egyaránt, tartózkodik minden, a sportszervezet és tagjai hírnevének ártó kijelentéstől.

12. Nem használ, illetve nem alkalmaz külön jogszabályban meghatározott    tiltott teljesítményfokozó szereket, készítményeket, illetve módszereket, továbbá aláveti magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak.

13. A játékos kötelessége a társadalmi-  és magántulajdon tiszteletben tartása.

III. Edzők kötelességei :

1.  Támogassa a labdarúgósportot annak összes értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok támogatását és lelkesedését – akik a jövő sportolói, szurkolói és vezetői lesznek; 

- fejlessze és javítsa szakmai ismereteit, a tudományos kutatási eredmények, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával;

- megossza a szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival, különösen, ha erre felkérik (pl.: szakmai konferenciák keretében, cikkek írásával stb.);

          - oly módon fejlessze saját csapata képességeit és teljesítményét, oktassa technikát és taktikát, amely

– a sikerrel együtt  a labdarúgást a nézők számára vonzóvá teszi;

    - megóvja a labdarúgást minden negatív befolyásolástól;

          - hogy játékosainak és segítőinek egészsége prioritást élvezzen;

          - hogy a gyermekeknek olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben egészségre,

             fizikai tevékenységre sarkallja őket.

2. Kerüljön olyan elvárásokat a gyermekkel szemben, ami nincs arányban annak képességeivel, gyermekeket,  a versenyen elért sikereken túl is emelje és jutalmazza az igyekezetet és ennek eredményeit, minden egyes edzésre megfelelő szellemi, fizikai állapotban, pontos időben történő megjelenés, magas szintű szakmai felkészültség.

3. Éves, havi, napi edzésnapló tervezése, vezetése. Annak minden évben , az Elnök  /szakmai vezető/ részére történő beadása,  melynek határideje: minden év bajnokság megkezdése előtti egy-hat hét.  Félévben és év végén statisztikai adatok, eredmények átadása a sportszervezet vezetői /szakmai vezető/,  részére. A statisztikai adatok vezetése kötelező!

4. Két havonta ”nyílt nap„ megtartása a szülők, gondviselők rendelkezésére információ szolgáltatás, felmerülő kérdések megvitatása.

5. Egy évzáró értekezlet megtartása a sportolók egyéni értékelésének ismertetése (lehetőség szerint ünnepi formában).

6. Tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s eszerint irányítani a játékosait, kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét, tiltani a tiltott szerek használatát játékosai körében, a sportszerűtlenül viselkedő sportolót személyes felelőssége mellett lehívni a pályáról, és megfelelő kioktatás után visszaküldeni, illetve súlyos sportszerűtlenség esetén a fegyelmi bizottság elé állítani.

7. Legyen példakép játékosai számára abban is, hogy előzékenységet,   udvariasságot tanúsít az ellenféllel – annak játékosaival és vezetőivel – szemben.

8. Legyen megértéssel a játékvezetés nehézségeivel szemben,  méltósággal fogadja el a döntéseket, probléma esetén köteles értesíteni az egyesület elnökségét, és felkérni arra, hogy a szövetségnél hivatalos formában járjon el.

9. Megadja a szükséges tájékoztatás a médiák képviselőinek – azok kérdései esetén – a személyiségi jogok keretein belül, őrizze meg méltóságát a közönséggel és a médiákkal szemben, függetlenül az eredménytől éppúgy, mint a nézők vagy a médiák provokációjától.

IV. Szülők ,  kötelességei :

1. A csapatért annak edzésmunkájáért, a mérkőzésen nyújtott teljesítményért, felkészítéséért az edző az elsőszámú felelős. Nem adhatnak szakmai tanácsot a pályán kívülről sem gyermeküknek, se a csapat más tagjának, sem edzésen , sem mérkőzésen, mivel a sportolóknak az edzői utasítást kell végrehajtania.

2.  Nem lehet bemenni az öltözőbe, a pályára sem az edzések, sem a mérkőzések  idején az edző engedélye nélkül. Kulturált szurkolóként bíztatja a gyerekeket, a csapatot.

3. Gyermeküket a mérkőzés és edzés után – ha rosszul is játszott – bántó szándékkal ne kritizálják, ne korholják. Más és saját egyesületének sportolóját ne szidalmazza mérkőzés vagy edzés közben, s ezt követelje meg gyermekétől is. Viselkedése feleljen meg a Fair Play szellemének.

4. Követelje meg gyermekétől az edzésen és a mérkőzésen az intelligens, kulturált magatartást, mind csapattársai, mind ellenfeleivel, mind a játékvezetővel, mind a közönséggel szemben. Ebben mutasson példát a gyerekeknek. Tartassák be gyermekükkel a maximális pontosságot, a csapat különböző összejöveteleinél, ( bajnoki mérkőzés, rendezvény…stb. ).

5. Ha a sportoló beteg illetve iskolai vagy magán elfoglaltsága van, telefonon, vagy személyesen jelezze edzőjének vagy a sportszervezetnek. Mérkőzés előtt másfél két órával semmilyen élelmiszert ne engedjenek gyermeküknek elfogyasztani. Közvetlen a mérkőzés vagy edzés előtt szénsavas ital fogyasztása is mellőzendő ( ásványvíz, gyümölcsital igen ).

6. Az MLSZ szabályzata értelmében, sem edzésen, sem mérkőzésen fülbevalót nem hordhat a sportoló. Minden létező szakmai, szervezési, anyagi, egyéni problémával forduljon elsőként gyermeke edzőjéhez, és amennyiben a problémák nem rendeződnek, akkor fordulhat / a szakmai vezető / majd a sportszervezet vezetői felé.

V. Záró-rendelkezések:

Az E.SZ-ban foglaltakat minden érintettnek – mellékelt aláírási íven – az aláírásával ellenjegyezni szükséges abban az időpontban, amikor a sportoló a sportszervezet tagjainak sorába lép / Sportszerződést köt /. E.SZ-t kapjon minden sportoló.

Kiskorú sportoló esetén a szülő vagy törvényes képviselő aláírása is szükséges.

Az E.SZ-ban foglaltak be nem tartása fegyelmi eljárást vonhat maga után.

Az E.SZ-ban foglaltak megsértésével járó ügyet a sportszervezet vezetése az edző  javaslata alapján az Elnökkel /szakmai vezetővel/ történt konzultáció után, fegyelmi úton hosszabb időre is eltiltható az edzéslátogatástól vagy mérkőzéstől.

A sportszervezet nevének besározása, rossz hírének keltése esetében  a sportoló eltanácsolható.

A  –  E.SZ. megsértésével járó ügyben – szülő, szurkoló esetén hozható olyan határozat, amelyben nem a ténylegesen vétkest  vonják felelősségre, hanem a sportszervezet azon tagját, amely bizonyíthatóan közeli kapcsolatban áll az E.SZ. rendelkezéseinek megsértőjével.

 

Balassagyarmat, 2015.08.01.

 

BSE. PALÓC FARKASOK UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYESÜLET

 

 

Miért éri meg részt venni támogatói oldalról a sportkedvezményhez kapcsolódó támogatási rendszerben?


- Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató társadalmi felelősség vállalási politikájába 
- A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a támogatás folyósításának adóévében, 
- 10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% az effektív pénzügyi megtakarítás 
- 19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% az effektív pénzügyi megtakarítás 
- A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két adóévben alacsonyabb a társasági adó előleg fizetési kötelezettség .